Innskytervalg i Arendal og Omegns Sparekasse vil foregå i våre lokaler, i bankens åpningstid:

Tirsdag 13.02.2018 fra kl. 09.00 til kl. 15.30.

Det skal velges 4 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamling, medlemmene velges for 4 år og varamedlemmene for 1 år.

Sparebankens myndige kunder kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene.

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundens medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer og hvem av disse som er på valg er lagt ut i bankens ekspedisjonslokale og på vår hjemmeside.

Stemmeberettige kunder kan fremme forslag på kandidater. Forslagene må være oversendt banken senest tirsdag 17.01.2018. Forslagene må inneholde kandidatens navn, fødselsår, adresse og yrke og kan sendes til: post@sparekassa.no

Banken har valgkomitè som vil innstille på forslag til kandidater. Valglisten vil legges ut i bankens lokaler og på vår hjemmeside 14 dager før innskytervalget.


Bjørn Fossestøl
Generalforsamlingens leder