Innskytervalg i Arendal og Omegns Sparekasse torsdag 05.03.2021

Det skal velges 4 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen. Medlemmene velges for 4 år og varamedlemmene for 1 år.

Sparebankens mydige innskytere som har og de siste seks månedene har hatt et innskudd på minimum kr. 2.500, kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene.

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kunders medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater.

Forslagene må være oversendt banken senest onsdag 5. februar 2021. Forslagene må inneholde kandidatens navn, fødselsår, adresse og yrke og sendes på mail til post@sparekassa.no . 

Banken har valgkomite som vil innstille på forslag til kandidater. Valglisten vil legges ut i bankens lokaler og på vår hjemmeside 14 dager før innskytervalget.

Ta kontakt med Nina Tveite tlf. 91 33 11 73 eller mail nt@sparekassa.no om det er noen spørsmål.

 

Med vennlig hilsen

Arendal og Omegns Sparekasse

 

 

 

Bjørn Fossestøl

Generalforsamlingens leder