Innskytervalg i Arendal og Omegns Sparekasse vil foregå i bankens lokaler

Onsdag 4 mars 2020 i åpningstiden, som er fra kl. 09.00 til kl. 15.30

Det skal velges 4 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen. Medlemmene velges for 4 år og varamedlemmene for 1 år.

Sparebankens mydige innskytere som har og de siste seks månedene har hatt et innskudd på minimum kr. 2.500, kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene.

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kunders medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer og hvem av disse som er på valg er lagt ut i bankens ekspedisjonslokale og på vår hjemmeside.

Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Forslagene må være oversendt banken senest onsdag 5 februar 2020. Forslagene må inneholde kandidatens navn, fødselsår, adresse og yrke.

Banken har valgkomite som vil innstille på forslag til kandidater. Valglisten vil legges ut i bankens lokaler og på vår hjemmeside 14 dager før innskytervalget.

 

Med vennlig hilsen

Arendal og Omegns Sparekasse

 

Bjørn Fossestøl

Generalforsamlingens leder